יום ראשון, 4 בדצמבר 2016

Merkspace - מרקספייס - השכרה על בסיס חודשי ללא התחייבות!?

אוקטובר 2016 - Merkspace - מרקספייס היא חברה המשכירה חדרי עבודה החל ממקום ישיבה בשולחן משותף בעלות 700 שקל בחודש ועד השכרת חדר. החדרים הנם קטנים מאוד.

המקום נראה נחמד ואולם תנאי השכירות וההיפרדות Merkspace - מרקספייס הנה בתנאים לרעת השוכר בעיקר לשוכרים מקום בשולחן.

Merkspace - מרקספייס -  השכרה על בסיס חודשי ללא התחייבות!?
Merkspace - מרקספייס -  השכרה על בסיס חודשי ללא התחייבות!?
 
א' ששכר מקום ישיבה בשולחן משותף ב- 700 שקל לחודש ( HotDesk לפי המינוח של Merkspace ). החליט יום אחד ב- 1 לחודש לסיים ההתקשרות. א' זכר כי יש להודיע 30 יום מראש ל- Merkspace על סיום ההתקשרות שלח מייל לנציג החברה שבו הוא מודיע כי בעוד 30 יום יסיים ההתקשרות.
נציג החברה לא השיב כהרגלו תוך כשעה למייל לפיכך החליט א' כעבור יומיים לוודא טלפונית כי הנציג קיבל את המייל. מהר מאוד הבין א' מדוע הנציג אינו משיב למייל.

"אכן קיבלתי" השיב הנציג "אך סיום ההתקשרות בינך ל-  Merkspace יהיה בעוד כחודשיים כלומר תצטרך לשלם לנו עוד 700 שקל שכירות"
"מדוע" שאל א'
"משום שסיום ההתקשרות הוא 'חודש פלוס שוטף'" השיב הנציג
מה זה "חודש פלוס שוטף" שאל א'
"חודש זה ההודעה המוקדמת והשוטף זה הימים שנותרו עד סוף החודש מהיום שבו אתה מודיע ל-  Merkspace  על סיום ההתקשרות. אתה הודעת ב- 1 לחודש לכן סיום ההתקשרות ביננו היא 29 יום עד סוף החודש הנוכחי פלוס חודש הודעה מוקדמת, כלומר 59 יום" השיב הנציג
"ואם הייתי מודיע ל- Merkspace  אתמול ב- 30 לחודש הקודם" שאל א'
"במצב כזה היה סיום ההתקשרות שלך עם  Merkspace תוך חודש אך בגלל שפספסת ביום תשלם עבור 59 יום מיום ההודעה כלומר עוד 700 שקל" השיב הנציג


לצפיה / הורדה הסכם הצטרפות למרקספייס Merkspace הקלק כאן

 להלן מספר סעיפים מההסכם מול מרקספייס Merkspace:

התחייבויות הלקוח למרקספייס Merkspace ע"פ ההסכם עם החברה:

סעיף 2.א -  תשלום מקדמה על סך חודש וחצי שכירות בנוסף לתשתלומי השכירות השוטפים:

"א . מקדמה |
במועד החתימה על טופס ההצטרפות ,הלקוח ישלם מקדמה בסכום השווה לדמי החבר עבור חודש וחצי .
המקדמה לא תוחזר ללקוח מכל סיבה שהיא. פירעון המקדמה הינו תנאי לכניסת הסכם זה לתוקף.
ב . פקדון |
במועד תחילת השירותים ,המקדמה תיהפך לפיקדון להבטחת התחייבות הלקוח כלפי מרקספייס .הפיקדון  יושב לידי הלקוח בחלוף 60 ימים מתום תקופת השימוש ,לאחר קיזוז וניכוי כל הסכומים המגיעים למרקספייס מהלקוח. הלקוח מצהיר בזאת כי מרקספייס תהיה רשאית להסב את הפיקדון לטובת בעלי המשרדים, וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה, מכל מין וסוג שהוא, כלפי בעלי המשרדים ו/או מי  מטעמם"
דמי איחור - סעיף ה'
"ה . דמי איחור |
במקרה של איחור בתשלום כלשהו מעבר ליום העסקים השלישי בחודש בו היה על הלקוח לשלם תשלום זה,  אזי מבלי לגרוע מזכותה של מרקספייס לריבית והפרשי הצמדה על החוב ,ישלם הלקוח דמי איחור בגין כל  יום איחור כאמור בסכום המפורט בטופס ההצטרפות ,או אם לא צוין סכום כאמור ,בהתאם לנוהלי מרקספייס כפי שיהיו מעת לעת"


הודעה מוקדמת חודש+שוטף על אי חידוש הסכם
סעיף 3.ג:
ג . ביטול מחמת נוחות |
"במקרה של הסכם לתקופה קצובה ,לא ניתן יהיה לסיים את ההתקשרות עד לתום התקופה הקצובה .במקרה
של הסכם מתחדש ,כל צד יהיה זכאי לבטל הסכם זה ,לפי שיקול דעתו המוחלט ומכל סיבה שהיא ,ובלבד
שניתנה לצד השני הודעת אי חידוש מוקדמת בכתב") הודעת אי החידוש .("הודעת אי החידוש תיכנס לתוקפה שלושים ( 30 ) ימים לאחר תום החודש בו נמסרה הודעת אי החידוש) קרי ,שוטף .( 30+ על אף האמור לעיל , מרקספייס תהא זכאית להביא הסכם זה לכדי סיום במידה שההסכם שבין מרקספייס לבעלי הבניין בו מצויים המשרדים הסתיים ,בוטל ,הופסק או הושעה מכל סיבה שהיא."

תנאי ההסכם סודיים
סעיף 23 :
" תנאי הסכם זה הינם סודיים .חל איסור על הצדדים למסרם ללא הסכמת הצד השני אלא אם כן הדבר נדרש  על פי דרישת רשות מוסמכת על פי דין ובלבד שניתנה על כך הודעה מוקדמת של 7 ימים לצד השני) אלא אם הודעה כזו נשללה על ידי אותה הרשות .(חובה זו תחול גם לאחר סיום ההסכם."


הלקוח מוותר על כל דרישה או זכות או תביעה ועוד... באופן סופי
סעיף 25 - בחתימתו על הסכם זה הלקוח מצהיר ומתחייב בזאת כי לא תהיה לו כל דרישה ו/או טענה ו/או זכות ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, כלפי בעלי המשרדים וכי הוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר, על כל תביעה ו/או טענה ו/או זכות ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהוא כלפי בעלי המשרדים. כן, מצהיר הלקוח כי זכות השימוש המוקנית לו על ידי מרקספייס לא תקנה לו ו/או למי מטעמו כל זכות שהיא במושכר ו/או בכל חלק הימנו ו/או כלפי המשכירה ו/או מי מטעמה.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה